Polityka prywatności

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z usługi rezerwacji terminu wizyty. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Gansiniec, e-mail: pawonkow@gansiniec.pl, tel.: 602768076

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy/usługi rezerwacji terminu wizyty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W związku z naszą współpracą, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Państwa danych następującym podmiotom:

 • SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855 – w celu przechowywania Państwa danych osobowych w ramach systemu rezerwacji Bookero,

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, takich jak Google Drive i Google Docs, w ramach których może dochodzić do przetwarzania Pańśtwa danych osobowych,

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Ponieważ korzystamy z usług Google, Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali dane, można żądać, abyśmy je usunęli),

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (macie Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinno się wskazać nam szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać te dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że te dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

 • prawo do przenoszenia danych (macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwo nam dostarczyli. Można poprosić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzicie Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail pawonkow@gansiniec.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem skorzystania z usługi rezerwacji terminu wizyty.